Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Banery

 • szczepimy się

Treść strony

PRZETARG NIEOGRANICZONY

Chełmno: Przebudowa budynku administracyjnego przy ul. Łunawskiej 2A w Chełmnie
Numer ogłoszenia: 84745 - 2016; data zamieszczenia: 14.06.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
  zawarcia umowy ramowej
  ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Chełmnie , ul. Łunawska 2A, 86-200 Chełmno, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 56 6761700, faks 56 6761513.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.chelmno.psse.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa budynku administracyjnego przy ul. Łunawskiej 2A w Chełmnie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Charakterystyka budynku: Budynek administracyjny zbudowany został w latach trzydziestych ubiegłego wieku. Budynek jest obiektem wolnostojącym, dwukondygnacyjnym, częściowo podpiwniczonym z poddaszem użytkowym. Budynek wykonany jest w technologii tradycyjnej - ściany murowane z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie cementowo - wapiennej. Grubość ścian zewnętrznych (wraz z wyprawą) wynosi od 45cm ÷ 72cm. Ściany zewnętrzne obustronnie wykończone tynkiem cementowo - wapiennym. Nad podpiwniczeniem wykonany jest strop gęstożebrowy typu Akermana, nad parterem i piętrem strop drewniany zwykły ze ślepym pułapem i podsufitką. Dach stromy, czterospadkowy drewniany o konstrukcji płatwiowo-kleszczowej i pokryciu z dachówki ceramicznej holenderki. Dane techniczne: a) długość budynku - 10,55m i 13,08m, b) szerokość budynku - 11,23m i 11,51m, c) wysokość budynku w kalenicy - 10,96m, d) wysokości budynku do gzymsu głównego - 6,48m, e) powierzchnia zabudowy - 132,68m2, f) kubatura budynku - 1234,65m3. Zakres robót obejmuje: przebudowę wejścia do pomieszczenia technicznego piwnicy; remont pomieszczenia technicznego piwnicy; naprawę i wzmocnienie ścian zewnętrznych budynku wraz z ich dociepleniem; montaż nowego okna zewnętrznego w istniejącym zamurowanym otworze okiennym; wymiana drzwi zewnętrznych; remont pokrycia dachu; remont kominów ponad dachem; utwardzenie terenu wokół budynku wraz wyprofilowaniem i umocnieniem skarpy. Powyższa przebudowa i prace remontowe obejmują: 1. roboty rozbiórkowe, 2. roboty ziemne, 3. roboty związane z wymianą gruntu, 4. roboty murowe, 5. roboty betonowe, 6. roboty zbrojarskie, 7. roboty tynkowe, 8. roboty malarskie, 9. roboty izolacyjne, 10. roboty izolacyjne wykonywane metodą iniekcji, 11. naprawę i wzmocnienie ścian budynku, 12. stolarkę okienną i drzwiową, 13. ocieplenie ścian budynku, 14. remont pokrycia dachu, 15. remont kominów ponad dachem, 16. rynny, rury spustowe i obróbki blacharskie, 17. roboty kowalsko - ślusarskie, 18. wentylację grawitacyjną, 19. instalację piorunochronną, 20. zabezpieczenie niecki gruntowej, 21. utwardzenie terenu, 22. umocnienie skarpy..

II.1.5)

V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, do 20% wartości zamówienia podstawowego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.11.11.00-9, 45.11.12.00-0, 45.11.12.30-9, 45.26.23.11-4, 45.26.23.10-7, 45.41.00.00-4, 45.44.21.00-8, 45.32.00.00-6, 45.45.30.00-7, 45.26.26.00-7, 45.42.10.00-4, 45.32.10.00-3, 45.26.12.10-9, 45.45.30.00-7, 45.26.13.20-3, 45.42.11.60-3, 45.33.12.10-1, 45.31.23.11-0, 45.11.12.40-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 4 000.00 PLN (słownie: cztery tysiące 00/100 PLN). Wadium należy wnieść w terminie do dnia 2016-06-29 do godz. 09:00.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że wykonał w ciągu ostatnich 5 lat co najmniej 2 roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie, rozbudowie lub remoncie budynku administracyjnego lub biurowego o powierzchni zabudowy co najmniej 132 m2 i wartości minimum 200.000,00 zł każda.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje: - min. 1 osobą z uprawnieniami do kierowania robotami w branży ogólnobudowlanej, - min. 1 osobą z uprawnieniami do kierowania robotami w branży elektrycznej, - min. 1 osobą z uprawnieniami do kierowania robotami w branży sanitarnej

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że posiada polisę OC na kwotę min. 200.000,00 zł.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że wykonał w ciągu ostatnich 5 lat co najmniej 2 roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie, rozbudowie lub remoncie budynku administracyjnego lub biurowego o powierzchni zabudowy co najmniej 132 m2 i wartości minimum 200.000,0 zł każda.;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wzór oferty na roboty budowlane, Wykaz części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 95
 • 2 - Okres gwarancji - 5

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

 

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Przewiduje się możliwość zmiany umowy w zakresie: 1) wynikającym ze zmian przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, 2) terminu wykonania zamówienia, o którym mowa w § 4 ust.1, za zgodą stron w przypadku: a) wystąpienia siły wyższej lub innych okoliczności niezależnych od Wykonawcy uniemożliwiających zrealizowanie zamówienia w terminie przewidzianym umową, oraz których Wykonawca przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie uniknąć lub przewidzieć; siłę wyższą należy rozumieć jako zdarzenie zewnętrzne niemożliwe do przewidzenia, o charakterze nagłym, niezależne od woli stron i działalności ludzkiej, (w szczególności zaistnienie warunków atmosferycznych, terenowych lub wodnych utrudniających wykonanie umowy), b) wystąpienia przeszkód, utrudnień spowodowanych przez osoby trzecie, c) wystąpienia opóźnień, przeszkód, utrudnień spowodowanych przez Zamawiającego, d) dokonania w trakcie realizacji zmian dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, koniecznych do wykonania przedmiotu umowy, e) wykonywania robót uzupełniających 3) wysokości wynagrodzenia z uwagi na: a) zwiększony zakres robót - roboty uzupełniające, b) zrezygnowanie z części robót, c) ustawowej zmiany stawki podatku VAT. 4) w przypadku zmiany okoliczności związanych z podwykonawstwem - w szczególności w przypadku zmiany podwykonawców, zrezygnowania z podwykonawców lub powierzenia części zamówienia podwykonawcom.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.chelmno.psse.gov.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna ul. Łunawska 2A 86-200 Chełmno.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.06.2016 godzina 09:00, miejsce: Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, w Sekretariacie, pokój nr 2 (parter).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

 • autor informacji: Piotr Pieniążek
  data wytworzenia: 2016-06-14
 • opublikował: Agnieszka Mańkowska
  data publikacji: 2016-06-14 12:44

SIWZ + załączniki

  • autor informacji: Piotr Pieniążek
   data wytworzenia: 2016-06-14
  • opublikował: Agnieszka Mańkowska
   data publikacji: 2016-06-14 12:40
 • autor informacji: Piotr Pieniążek
  data wytworzenia: 2016-06-14
 • opublikował: Agnieszka Mańkowska
  data publikacji: 2016-06-14 12:38

Informacja z otwarcia ofert

 • autor informacji: Piotr Pieniążek
  data wytworzenia: 2016-06-29
 • opublikował: Agnieszka Mańkowska
  data publikacji: 2016-06-29 11:42

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • autor informacji: Piotr Pieniążek
  data wytworzenia: 2016-06-30
 • opublikował: Agnieszka Mańkowska
  data publikacji: 2016-06-30 14:18

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 8415
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2016-06-30 14:46

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Chełmnie

ul. Łunawska 2A

86-200 Chełmno

NIP: 875-13-91-494

REGON: 871214790
 

Dane kontaktowe

tel. 56 676 17 00

e-mail: sekretariat.psse.chelmno@sanepid.gov.pl

Godziny urzędowania

od poniedziałku do piątku

7.25-15.00

 

         

 

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 575215
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2022-06-13 12:06

Stopka strony