Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

 • STATUT

Banery

 • szczepimy się

Treść strony

STATUT

Załącznik

do Zarządzenia nr 154/2021

Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

z dnia 19 sierpnia 2021 roku

 

Statut

Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej

w Chełmnie

 

§ 1.

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Chełmnie, zwana dalej „Powiatową Stacją”, działa na podstawie niniejszego statutu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

§ 2.

Uprawnienia podmiotu tworzącego w stosunku do Powiatowej Stacji posiada Wojewoda Kujawsko – Pomorski.

§ 3.

 1. Siedzibą Powiatowej Stacji jest miasto Chełmno.
 2. Obszarem działania Powiatowej Stacji jest powiat chełmiński.
 3. Obowiązująca powszechnie nazwa skrócona Powiatowej Stacji to „PSSE w Chełmnie”

§ 4.

Powiatowa Stacja jest jednostką budżetową będącą podmiotem leczniczym finansowanym z budżetu państwa.

§ 5.

 1.  Działalnością Powiatowej Stacji kieruje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w  Chełmnie, zwany dalej „Powiatowym Inspektorem” - jako organ rządowej administracji zespolonej w województwie.
 2. Powiatowy Inspektor jest jednocześnie dyrektorem Powiatowej Stacji, reprezentuje ją na zewnątrz i wykonuje czynności pracodawcy wobec wszystkich pracowników Powiatowej Stacji.

§ 6.

1. Powiatowa Stacja zapewnia obsługę Powiatowego Inspektora w zakresie realizacji jego zadań oraz realizacji podstawowych celów działalności Inspekcji Sanitarnej, do których należą:

 • ochrona zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych;
 • zapobieganie powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych;
 • kształtowanie odpowiednich postaw i zachowań zdrowotnych.

2. Cele, o których mowa w ust. 1, realizowane są w szczególności poprzez:

 • nadzorowanie oraz egzekwowanie higienicznych warunków pracy w zakładach pracy;
 • prowadzenie postępowań i dokumentacji w sprawach stwierdzenia choroby zawodowej i wydawanie decyzji o stwierdzeniu choroby zawodowej lub braku podstaw do jej stwierdzenia;
 • prowadzenie postępowań w sprawach zakazu wytwarzania i wprowadzania do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polski środków zastępczych lub nowych substancji psychoaktywnych;
 • prowadzenie spraw w zakresie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego;
 • sprawowanie nadzoru nad higieną środowiska zakładów nauczania i wychowania oraz placówek wypoczynku i rekreacji dzieci i młodzieży;
 • nadzorowanie warunków higieny środowiska, obiektów użyteczności publicznej oraz  miejsc zbiorowego wypoczynku i rekreacji;
 • nadzorowanie bezpieczeństwa żywności i żywienia, materiałów i wyrobów do kontaktów z żywnością i produktów kosmetycznych;
 • prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem czynności kontrolnych;
 • wykonywanie pomiarów środowiskowych;
 • opracowywanie ocen i analiz środowiskowych warunkujących zdrowie ludności;
 • działalność przeciwepidemiczną;
 • opracowywanie analiz i ocen epidemiologicznych oraz stanu higieniczno - sanitarnego;
 • wydawanie decyzji, wykonywanie innych czynności w  postępowaniu administracyjnym i postępowaniu egzekucyjnym w  administracji;
 • przygotowywanie wniosków o ukaranie w sprawach o wykroczenia;
 • przygotowywanie spraw związanych z wszczęciem i prowadzeniem dochodzenia
  oraz wnoszenie i popieranie oskarżenia w postępowaniu uproszczonym, według odrębnych przepisów;
 • inicjowanie, organizowanie, koordynowanie, prowadzenie i nadzorowanie działalności na rzecz promocji zdrowia;
 • sporządzanie sprawozdań zgodnie z „Programem badań statystycznych statystyki publicznej”;
 • prowadzenie spraw administracyjnych, organizacyjnych, gospodarczych, finansowych, pracowniczych.

§ 7.

Powiatowa Stacja może prowadzić działalność wykraczającą poza zakres działalności podstawowej określonej w statucie, polegającą na świadczeniu usług m.in. w zakresie przeprowadzania instruktaży, prelekcji, pokazów, szkoleń i egzaminów.

§ 8.

1. Powiatowa Stacja działa w oparciu o:  

       1) Zakład leczniczy prowadzony pod nazwą Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, w którego skład wchodzi komórka organizacyjna             działalności leczniczej o nazwie Oddział Nadzoru Sanitarnego i Profilaktyki Zdrowotnej:

       2) komórkę organizacyjną oraz samodzielne stanowisko pracy działalności pozamedycznej:

               a. Odział Ekonomiczny-Administracyjny i Gospodarczo-Techniczny;

2.  Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa Regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.

WOJEWODA KUJAWSKO - POMORSKI

 

 

 • autor informacji: dyrektor...
  data wytworzenia: 2013-10-21
 • opublikował: Dorota Sarnecka
  data publikacji: 2013-10-22 12:34
 • zmodyfikował: Agnieszka Mańkowska
  ostatnia modyfikacja: 2021-08-24 09:53

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5966
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2021-08-24 09:53

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Chełmnie

ul. Łunawska 2A

86-200 Chełmno

NIP: 875-13-91-494

REGON: 871214790
 

Dane kontaktowe

tel. 56 676 17 00

e-mail: sekretariat.psse.chelmno@sanepid.gov.pl

Godziny urzędowania

od poniedziałku do piątku

7.25-15.00

 

         

 

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 575228
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2022-06-13 12:06

Stopka strony