Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

 • REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Banery

 • szczepimy się

Treść strony

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Rozdział 1

Przepisy Ogólne

§ 1

 1. Regulamin Organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Chełmnie, zwany dalej „Regulaminem” określa organizację wewnętrzną i zasady organizacji pracy oraz zakres działania komórek organizacyjnych Powiatowej Stacji Sanitarno–Epidemiologicznej w Chełmnie, zwanej dalej „Stacją”.
 2. Komórkami organizacyjnymi Stacji jest oddział, sekcja i samodzielne stanowisko pracy.
 3. Schemat organizacyjny Stacji stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

Rozdział 2

Sposób kierowania Stacją

§ 2

 1. Działalnością Stacji kieruje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chełmnie będący jednocześnie Dyrektorem Stacji. Stanowiska te będą dalej zwane odpowiednio „Inspektorem” i „Dyrektorem”.
 2. W czasie nieobecności Inspektora/Dyrektora, działalnością Stacji kieruje Kierownik Oddziału Zapobiegawczego i Bieżącego Nadzoru Sanitarnego lub upoważniony przez Dyrektora pracownik – w zakresie przewidzianym w upoważnieniu.

§ 3

 1. Wszyscy pracownicy Stacji podlegają Dyrektorowi.
 2. W Stacji funkcjonuje system zarządzania jakością, opisany w stosownych procedurach oraz w księdze jakości (jeśli potrzeba prowadzenia księgi jest nakazana), którym mogą być objęte poszczególne komórki organizacyjne wyznaczone przez Dyrektora.
 3. Nadzór nad jakością pracy komórek organizacyjnych objętych systemem zarządzania jakością sprawuje specjalista do spraw systemu jakości wyznaczony przez Dyrektora jako pełnomocnik Dyrektora do spraw jakości. Osoba ta w systemie jakości sprawuje funkcję kierownika technicznego. Funkcje zastępców kierownika technicznego pełnią pracownicy wyznaczeni przez Dyrektora.
 4. Dyrektor może powoływać do realizacji zadań bieżących i problemowych zespoły realizacyjne składające się z pracowników różnych komórek organizacyjnych i wyznaczyć koordynatora ich pracy.

§ 4

 1. Zakres obowiązków i czynności pracowników ustala Dyrektor.
 2. Główny Księgowy nadzoruje działalność ekonomiczną i finansową Stacji.
 3. Szczegółowe prawa i obowiązki Głównego Księgowego oraz Radcy Prawnego określają odrębne przepisy.

§ 5

 1. Dyrektor wykonuje czynności pracodawcy wobec wszystkich pracowników Stacji.
 2. W sprawach pracowniczych i socjalnych Dyrektor działa w porozumieniu z organizacją związkową w granicach określonych obowiązującymi przepisami.
 3. Dyrektor umożliwia pracownikom udział w szkoleniach, decyduje o wyborze odpowiednich szkoleń i prowadzi nadzór nad szkoleniem pracowników Stacji.

Rozdział 3

Organizacja wewnętrzna Stacji

§ 6

 1. W skład Stacji wchodzą jako jej komórki organizacyjne następujące oddziały, sekcje i samodzielne stanowiska pracy:

 

 1. Oddział Zapobiegawczego i Bieżącego Nadzoru Sanitarnego;
 • Sekcja Prewencji Chorób Zawodowych
 • Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku
 • Sekcja Nadzoru nad Obiektami Komunalnymi
 • Sekcja Nadzoru Przeciwepidemicznego
 • Stanowisko Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego
 • Stanowisko do spraw Higieny Dzieci i Młodzieży
 1. Oddział Ekonomiczny i Administracyjny;
 2. Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;
 3. Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Organizacji, Statystyki, Ocen i Analiz;
 4. Samodzielne Stanowisko Pracy - Główny Księgowy;
 5. Stanowisko Pracy Radcy Prawnego;

 

 1. Dla  prawidłowego funkcjonowania systemu jakości w Stacji spośród pracowników powoływana jest osoba, o której wspomina się w § 3 ust. 1 Regulaminu.
 2. Do wspólnych zadań komórek organizacyjnych Stacji, określonych w ust. 1 i 2, należy w szczególności:
  1. wykonywanie zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej, wynikających z ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej;
  2. przygotowywanie stosownych dokumentów wynikających z prowadzonego postępowania administracyjnego;
  3. sporządzanie planów pracy i sprawozdań z ich wykonania;
  4. gromadzenie informacji oraz opracowywanie ocen, analiz, opinii i innych dokumentów w zakresie działania komórki organizacyjnej, w szczególności opracowywanie propozycji dokumentów niezbędnych w procesie postępowania administracyjnego;
  5. rozpatrywanie oraz załatwianie interwencji i doniesień sanitarnych;
  6. prowadzenie ewidencji i zbioru przepisów prawnych związanych z działalnością komórki organizacyjnej oraz bieżąca analiza zmian obowiązującego prawa;
  7. realizowanie wniosków pokontrolnych organów kontroli państwowej oraz wniosków wynikających z działalności kontrolnej Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Wojewódzkiej Stacji Sanitarno–Epidemiologicznej;
  8. współdziałanie wewnętrzne, w szczególności wspólne uzgodnienia i konsultacje, opiniowanie, wzajemne udostępnianie materiałów i danych oraz prowadzenie wspólnych prac nad określonymi zadaniami;
  9. prowadzenie szkoleń wewnętrznych i udział pracowników komórki w szkoleniach zewnętrznych;
  10. doskonalenie systemu zarządzania jakością.

Rozdział 4

Zadania szczegółowe komórek organizacyjnych Stacji określonych w § 6 ust. 1 i 2.

§ 7

 1. Zadaniem Oddziału Zapobiegawczego i Bieżącego Nadzoru Sanitarnego jest prowadzenie nadzoru sanitarnego w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed wpływem czynników szkodliwych i uciążliwych oraz zapobieganie powstawaniu chorób zakaźnych, zawodowych i powodowanych czynnikami środowiska.
 2. Oddziałem kieruje kierownik wyznaczony przez Dyrektora.
 3. Zadanie określone w ust. 1 wykonują komórki organizacyjne wchodzące w skład tego Oddziału.

 

Zadaniem Sekcji Prewencji Chorób Zawodowych jest:

 1. nadzór nad warunkami zdrowotnymi środowiska pracy w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed wpływem czynników szkodliwych lub uciążliwych, a w szczególności w celu zapobiegania powstawaniu chorób zawodowych poprzez odpowiednią inspirację i koordynację działań Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej;
 2. prowadzenie postępowań wyjaśniających i przygotowywanie w pierwszej instancji projektów decyzji, dotyczących chorób zawodowych i naruszenia wymagań higienicznych oraz zdrowotnych w zakładach pracy;
 3. prowadzenie dokumentacji i statystyki zachorowań na choroby zawodowe;
 4. sporządzanie opracowań dotyczących oceny stanu sanitarno – higienicznego zakładów pracy;
 5. udzielanie porad, informacji i prowadzenie szkoleń w zakresie zapobiegania i eliminowania negatywnego wpływu czynników i zjawisk fizycznych, chemicznych oraz biologicznych na zdrowie pracowników;
 6. kontrola aktualności zaświadczeń o zdolności do pracy zatrudnianych pracowników w dokumentacji pracodawców;
 7. prowadzenie ewidencji zakładów pracy, w których wymagany jest nadzór nad warunkami środowiska pracy;
 8. rejestrowanie i przetwarzanie danych dotyczących warunków pracy i zagrożeń związanych z chorobami zawodowymi;
 9. ocena narażenia zawodowego na substancje rakotwórcze w środowisku pracy oraz nadzór nad stanem zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki;
 10. kontrola przestrzegania przepisów i przygotowywanie dokumentów dotyczących profilaktycznych posiłków i napojów;
 11. promowanie zdrowia w zakładach pracy;
 12. nadzór nad gospodarką substancjami i preparatami niebezpiecznymi i substancjami uznanymi za prekursory do produkcji narkotyków gr. II.

Zadaniem Sekcji Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku jest:

 1. prowadzenie bieżącego nadzoru sanitarnego nad:
 • zakładami produkcji żywności (z wyłączeniem żywności pochodzenia zwierzęcego),
 • zakładami obrotu żywnością,
 • zakładami żywienia zbiorowego otwartego i zamkniętego,
 • środkami transportu żywności,
 • zakładami produkcji i obrotu artykułami mającymi kontakt z żywnością (przedmiotami użytku),
 • produkcją i obrotem kosmetykami,

- w zakresie przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczące:

 • stanu sanitarno-higienicznego, właściwego urządzenia i wyposażenia zakładów,
 • jakości zdrowotnej produkowanej i wprowadzanej do obrotu  żywności,
 • prawidłowego stosowania dozwolonych substancji dodatkowych,
 • stosowanych w produkcji i obrocie urządzeń, sprzętu, naczyń i opakowań pod względem ich oddziaływania na środek spożywczy,
 • higieny produkcji i bezpieczeństwa materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością i kosmetyków,
 • znakowania żywności, materiałów do kontaktu z żywnością, kosmetyków,
 • egzekwowania realizacji systemów jakości GHP, GMP i HACCP w nadzorowanych zakładach,
 • oceny sposobu żywienia w placówkach służby zdrowia, oświatowo-wychowawczych oraz prowadzących żywienie dla grup zorganizowanych, które obejmuje ocenę jadłospisów, racji pokarmowych oraz prób posiłków,
 1. przeprowadzanie urzędowych kontroli żywności i żywienia zgodnie z harmonogramem planów kontroli na dany rok;
 2. pobór próbek żywności i przedmiotów użytku do badań laboratoryjnych (fizykochemicznych, mikrobiologicznych) oraz prób sanitarnych w ramach urzędowej kontroli żywności i monitoringu;
 3. podejmowanie działań dotyczących powiadamiania o niebezpiecznej żywności, o niebezpiecznych materiałach i wyrobach przeznaczonych do kontaktu z żywnością w ramach sieci systemu wczesnego ostrzegania o niebezpiecznych produktach żywności – RASFF;
 4. podejmowanie działań mających na celu wycofanie z obrotu niebezpiecznych kosmetyków w ramach sieci systemu RAPEX;
 5. prowadzenie dochodzeń przy współudziale Sekcji Nadzoru Przeciwepidemicznego w przypadku zatruć pokarmowych oraz opracowywanie dokumentacji w tym zakresie;
 6. przygotowywanie decyzji w sprawie:
 • zatwierdzania,
 • warunkowego zatwierdzenia,
 • przedłużenia warunkowego zatwierdzenia,
 • zawieszenia zatwierdzenia,
 • cofnięcia zatwierdzenia

zakładów zajmujących się produkcją i wprowadzaniem do obrotu żywności pochodzenia niezwierzęcego oraz wprowadzaniem do obrotu żywności pochodzenia zwierzęcego nie podlegających urzędowej kontroli organów Inspekcji Weterynaryjnej zlokalizowanych na terenie działania Państwowego Inspektora Sanitarnego  w Chełmnie;

 1. prowadzenie rejestru zakładów sektora spożywczego nadzorowanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chełmnie oraz uaktualnianie na bieżąco danych w nim zawartych;
 2. prowadzenie i uaktualnianie danych w informatycznej bazie SBŻ-2;
 3. rozpatrywanie interwencji i doniesień sanitarnych konsumentów;
 4. przeprowadzanie granicznej kontroli sanitarnej w miejscach docelowego przeznaczenia żywności, dozwolonych substancji dodatkowych oraz substancji pomagających w przetwarzaniu żywności pochodzenia niezwierzęcego oraz materiałów lub wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością przywożonych z państw nie będących członkami  Unii Europejskiej oraz z państw nie będących członkami Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA);
 5. realizacja zadań wynikających z porozumień między Państwową Inspekcją Sanitarną, a Inspekcją Weterynaryjną oraz innymi inspekcjami i służbami;
 6. opiniowanie zgodności z warunkami sanitarnymi określonymi przepisami Unii Europejskiej przedsięwzięć i zrealizowanych inwestycji, których realizacja jest wspomagana przez Agencję Rolnictwa ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej.

 

Zadaniem Sekcji Nadzoru nad Obiektami Komunalnymi jest:

 1. wykonywanie bieżącego nadzoru sanitarnego nad przestrzeganiem przepisów w zakresie higieny środowiska, w tym w szczególności:
 • nad zaopatrzeniem ludności w wodę do spożycia;
 • nad czystością powietrza, czystością gleby, czystością wód powierzchniowych

- w zakresie zawartym w stosownych przepisach;

 1. wykonywanie nadzoru nad utrzymaniem należytego stanu sanitarnego i higienicznego:
 • nieruchomości,
 • zakładów pracy i instytucji,
 • obiektów i urządzeń użyteczności publicznej,
 • dróg i ulic,
 • środków transportu ludzi i towarów (kolejowego, drogowego, lotniczego i wodnego),

              w tym w szczególności:

 • obiektów hotelarskich, turystycznych i sportowych,
 • zakładów fryzjerskich, kosmetycznych, salonów tatuażu i odnowy biologicznej,
 • domów pomocy społecznej itp.,
 • szaletów publicznych,
 1. prowadzenie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o postępowaniu ze zwłokami i szczątkami ludzkimi;
 2. reagowania na wszelkie doniesienia o nieprawidłowościach w zakresie zadań Sekcji.

Zadaniem Sekcji Nadzoru Przeciwepidemicznego jest:

 1. prowadzenie działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej w zakresie chorób zakaźnych i innych powodowanych warunkami środowiska,
 2. zbieranie danych i opracowywanie informacji na temat chorób szerzących się epidemicznie, dokonywanie analiz i ocen epidemiologicznych, w tym systematycznej oceny sytuacji epidemiologicznej na obszarze objętym nadzorem przez Stację,
 3. prowadzenie nadzoru nad placówkami medycznymi w zakresie zabezpieczenia przeciwepidemicznego,
 4. udział w realizacji programów profilaktycznych wybranych chorób zakaźnych (zgodnie z aktualnie realizowanymi programami),
 5. kierowanie akcją sanitarną przy masowych przemieszczeniach ludności,
 6. opracowywaniem ognisk epidemicznych i przypadków chorób szczególnie niebezpiecznych,
 7. koordynowanie działalności przeciwepidemicznej komórek organizacyjnych Stacji,
 8. sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem szczepień ochronnych oraz właściwą gospodarką szczepionkami na obszarze objętym nadzorem przez Stację,
 9. sprawowanie nadzoru nad procesami sterylizacji i dezynfekcji w nadzorowanych placówkach medycznych,
 10. sprawowanie nadzoru nad procesami sterylizacji i dezynfekcji w innych obiektach i zakładach wykonujących czynności związane z przerwaniem ciągłości tkanek (saliny tatuażu, salony kosmetyczne itp.),
 11. przygotowywanie projektów zarządzeń, decyzji oraz wystąpień do innych organów o ich wydanie – w wypadkach określonych w przepisach o zwalczaniu chorób zakaźnych,
 12. prowadzenie działalności szkoleniowej, informacyjnej i promocyjnej w zakresie epidemiologii, działań pro zdrowotnych oraz zwalczania chorób zakaźnych  i powodowanych warunkami środowiska,
 13. współpraca i innymi inspekcjami i instytucjami w zakresie zwalczania chorób zakaźnych, w tym w szczególności z Inspekcją Weterynaryjną,
 14. wykonywanie poleceń Inspektora związanych ze zwalczaniem chorób zakaźnych i zapobieganiem tym chorobom.

Zadaniem osoby zatrudnionej na Stanowisku do spraw Dzieci i Młodzieży jest:

 1. prowadzenie bezpośredniego nadzoru sanitarnego nad środowiskiem fizycznym placówek oświatowo-wychowawczych;
 2. prowadzenie bezpośredniego nadzoru sanitarnego w zakresie higieny procesów nauczania i wychowania oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;
 3. nadzór nad prawidłowością stosowania i używania sprzętu w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych;
 4. nadzór nad spełnianiem wymogów w zakresie stosowania substancji i preparatów chemicznych w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych;
 5. ocena warunków praktycznej nauki zawodu w warsztatach i pracowniach szkolnych;
 6. nadzór nad placówkami i obiektami sezonowego wypoczynku dzieci i młodzieży;
 7. sporządzanie ocen, analiz i informacji o warunkach zdrowotnych w placówkach oświatowo–wychowawczych, szkołach i ośrodkach wypoczynku dzieci i młodzieży;
 8. prowadzenie ewidencji placówek nauczania, wychowania oraz wypoczynku dzieci i młodzieży na obszarze nadzorowanym przez Stację;
 9. uczestnictwo w pracach problemowych w dziedzinie higieny procesów nauczania i wychowania, realizowanych na polecenie Głównego Inspektora Sanitarnego.

Zadaniem osoby zatrudnionej na Stanowisku Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego jest:

 1. wydawanie uzgodnień do warunków zabudowy i zagospodarowania terenu projektowanych przedsięwzięć;
 2. uzgadnianie projektów budowlanych;
 3. wydawanie opinii o konieczności wykonania raportów oddziaływania na środowisko dla inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko;
 4. uzgadnianie projektów regionalnych i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
 5. kontrolowanie obiektów budowlanych będących w trakcie realizacji inwestycji;
 6. uczestniczenie w dopuszczeniu do użytku obiektów budowlanych, statków żeglugi śródlądowej oraz przejmowanie do eksploatacji wybudowanych i przebudowanych zakładów lub ich części;
 7. stwierdzanie spełnienia wymagań koniecznych do zapewnienia higieny w procesie produkcji lub obrocie artykułami spożywczymi na etapie podejmowania tej działalności przez przedsiębiorców;
 8. nadzór nad pracą rzeczoznawców ds. sanitarno – higienicznych realizowany w ramach przeprowadzanych kontroli obiektów;
 9. wydawanie opinii o zgodności z warunkami sanitarnymi określonymi w przepisach Unii Europejskiej – przedsięwzięć i inwestycji, których realizacja jest wspomagana przez Agencje Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej.

Ponadto zadaniem osób zatrudnionych w Oddziale Zapobiegawczego i Bieżącego Nadzoru jest:

 1. udział w akcjach ratowniczych wynikających z sytuacji awaryjnych połączonych ze skażeniem środowiska, w zakresie chemicznej i mikrobiologicznej identyfikacji substancji stwarzających zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt;
 2. wykonywanie prac problemowych zlecanych przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego oraz Głównego Inspektora Sanitarnego;
 3. sporządzanie okresowych ocen, analiz stanu sanitarnego powiatu, zbiorczych analiz i sprawozdań;
 4. archiwizowanie akt zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz udostępnianie ich pracownikom oraz właściwym służbom.

Zadaniem Oddziału Ekonomicznego i Administracyjnego jest wykonywanie czynności związanych z administracyjną, ekonomiczną i gospodarczą obsługą Stacji, a w szczególności:

 1. organizowanie i prowadzenie działalności administracyjno-gospodarczej stosownie do potrzeb komórek działalności podstawowej, obsługa kancelaryjna łącznie z pocztą elektroniczną;
 2. prowadzenie składnicy akt zgodnie z obowiązującymi w PSSE przepisami;
 3. obsługa sekretariatu Stacji;
 4. organizowanie i dokumentowanie transportu oraz gospodarka taborem samochodowym w zakresie jego sprawności i właściwej eksploatacji;
 5. nadzór nad zapewnieniem prawidłowej eksploatacji nieruchomości będącej siedzibą Stacji, w tym nadzór nad prowadzeniem okresowych przeglądów budynku wraz z instalacjami i urządzeniami w celu zapewnienia niezbędnych napraw, konserwacji i remontów;

Zadaniem Referenta do spraw księgowo-kadrowych jest:

 1. prowadzenie akt osobowych pracowników,
 2. ewidencjonowanie czasu pracy  pracowników Stacji,
 3. sporządzanie sprawozdań z zatrudnienia,

Osoba zatrudniona na Samodzielnym Stanowisku Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia inicjuje, prowadzi, koordynuje i nadzoruje działalność oświatowo – zdrowotną w dziedzinie zdrowia publicznego w celu ukształtowania odpowiednich postaw i zachowań zdrowotnych społeczeństwa.

W szczególności

 1. inicjuje i wytycza kierunki przedsięwzięć zmierzających do zaznajamiania społeczeństwa z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, popularyzuje zasady higieny i racjonalnego żywienia, metody zapobiegania chorobom, kształtuje odpowiednie postawy i zachowania pro zdrowotne, umiejętność udzielania pierwszej pomocy, pobudza aktywność społeczną do działań na rzecz własnego zdrowia poprzez:
 • określanie kierunków tematycznych;
 • wdrażanie programów promujących zdrowie;
 • badanie poziomu wiedzy i zachowań zdrowotnych populacji ludzkich w ich środowiskach;
 • określanie środowisk i zasięgu ich oddziaływania;
 • ewaluację (ocenę) efektywności realizowanych przedsięwzięć zdrowotnych;
 • wypracowanie metod i form oddziaływania, w tym opracowywanie scenariuszy imprez, wystaw itp.;
 • promowanie (propagowanie) programów prozdrowotnych;
 • monitorowanie przedsięwzięć prozdrowotnych;
 • poszukiwanie sojuszników do realizacji zadań;
 • merytoryczna pomoc dla komórek organizacyjnych stacji sanitarno – epidemiologicznych w realizacji zadań oświatowo – zdrowotnych;
 • dbanie o systematyczny rozwój bazy pomocy metodycznych i informacyjno – edukacyjnych;
 1. udziela porad i informacji w zakresie zapobiegania i eliminowania negatywnego wpływu czynników i zjawisk fizycznych, chemicznych i biologicznych na zdrowie ludzi;
 2. udziela merytorycznej i metodycznej pomocy innym placówkom zajmującym się oświatą zdrowotną i promocją zdrowia;
 3. prowadzi wypożyczalnię pomocy naukowych, sprzętu, literatury, filmów i opracowań metodycznych oraz podejmuje zadania związane z tworzeniem pomocy dydaktycznych, w tym multimedialnych, dla potrzeb oświaty zdrowotnej;
 4. wspiera samorządy, instytucje, stowarzyszenia, organizacje pozarządowe  we wdrażaniu i realizacji programów oraz innych przedsięwzięć prozdrowotnych;
 5. ocenia działalność oświatowo – zdrowotną prowadzoną przez szkoły i inne placówki oświatowo – wychowawcze, środki masowego przekazu, zakłady opieki zdrowotnej, inne zakłady, instytucje i organizacje;

Do obowiązków pracownika na Samodzielnym Stanowisku Pracy ds. Organizacji, Statystyki, Ocen i Analiz należy:

 1. koordynacja działań dotyczących organizacji przepływu informacji w Stacji w szczególności w sprawach dotyczących planowania i sprawozdawczości;
 2. zbieranie, opracowywanie i przekazywanie materiałów statystycznych oraz prowadzenie obliczeń statystycznych;
 3. opracowywanie zbiorczych analiz, sprawozdań, opracowań na podstawie danych przekazanych z poszczególnych sekcji;
 4. przygotowywanie zbiorczych planów pracy Stacji;
 5. prowadzenie rejestrów i ewidencji Stacji;
 6. uczestniczenie w opracowywaniu zarządzeń Dyrektora Stacji, oraz dbałość o informowaniu o nich pracowników Stacji;
 7. nadzór nad dokumentowaniem szkoleń;
 8. prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej;
 9. zastępowanie pracownika sekretariatu podczas jego nieobecności;

Do obowiązków osoby zatrudnionej na Samodzielnym Stanowisku Pracy - Główny Księgowy należy:

 1. prowadzenie rachunkowości Powiatowej Stacji zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami, polegające zwłaszcza na:
 • sporządzaniu, przyjmowaniu, obiegu, archiwizowaniu i kontroli dokumentów,
 • bieżącym i prawidłowym prowadzeniu księgowości oraz sporządzaniu kalkulacji wynikowej kosztów wykonywanych zadań i sprawozdawczości finansowej,
 • terminowym przekazywaniu rzetelnych informacji ekonomicznych,
 1. prowadzenie gospodarki finansowej Powiatowej Stacji zgodnie z obowiązującymi zasadami, w szczególności:
 • dysponowanie środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarowanie środkami pozabudżetowymi i innymi będącymi w dyspozycji Stacji,
 • zapewnienie pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez Stację,
 • przestrzeganie zasad rozliczeń pieniężnych, ochronę wartości pieniężnych,
 1. analiza wykorzystania środków przydzielonych z budżetu lub środków pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji Powiatowej Stacji;
 2. dokonywanie w ramach kontroli wewnętrznej:
 • wstępnej, bieżącej i następnej kontroli funkcjonalnej w zakresie powierzonych obowiązków,
 • wstępnej kontroli legalności dokumentów dotyczących wykonywania planów finansowych;
 1. opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Dyrektora; dotyczących prowadzenia rachunkowości, a w szczególności planu kont, obiegu dokumentów (dowodów księgowych);
 2. wstępna kontrola legalności dokumentów dotyczących wykonywania planu oraz jego zmian;
 3. opracowywanie zbiorczych sprawozdań z wykonania planu i ich analiz;
 4. kontrola i ewidencja stanów kont bankowych;
 5. ewidencja analityczna środków przekazywanych przez Wojewódzką Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Bydgoszczy;
 6. kontrola płynności finansowej Powiatowej Stacji;
 7. sporządzanie raportów bankowych oraz analiza i uzgadnianie sald wyciągów bankowych;
 8. przyjmowanie od komórek organizacyjnych dokumentów księgowych i ich weryfikacja pod względem formalnym i rozrachunkowym;
 9. prowadzenie ewidencji zaliczek gotówkowych i ich rozliczanie;
 10. przyjmowanie i rozliczanie delegacji służbowych;
 11. kontrola i ewidencja stanów kont bankowych;
 12. dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;
 13. organizacja i prowadzenie ewidencji księgowej wszystkich operacji gospodarczych;
 14. sporządzanie obowiązujących sprawozdań, w tym bilansu;
 15. sporządzanie rozliczeń podatków;
 16. prowadzenie analityczne rozliczeń z:
 • budżetem,
 • pracownikami (wynagrodzenia, rozliczenia podróży służbowych, szkoleń, zaliczek, wynagrodzeń itp.),
 • ewidencja i rozliczanie inwestycji i remontów;
 1. obsługa funduszy celowych;
 2. ewidencja analityczna kosztów;
 3. organizowanie ewidencji rachunków dotyczących usług;
 4. obsługa rejestru kasowego i płacowego;
 5. bieżące i okresowe analizowanie i rozliczanie kosztów;
 6. kontrola dokonywanych zakupów towarów i usług zgodnie z procedurami prawa zamówień publicznych;
 7. uzgadnianie stanu prac nie zakończonych na 31 grudnia danego roku;
 8. ewidencja kosztów według poszczególnych kierunków działalności Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS);
 9. sporządzanie okresowych zestawień z wykorzystania ZFŚS;
 10. prowadzenie ewidencji analitycznej i ilościowo – wartościowej materiałów i wyposażenia Stacji;
 11. rozliczanie ruchu majątku (likwidacja, przyjęcie – przekazanie);
 12. okresowe naliczanie umorzeń i amortyzacji środków trwałych;
 13. uzgadnianie stanu analityki księgowej z syntetyką oraz ze stanem w komórkach organizacyjnych Powiatowej Stacji w zakresie:
 • ksiąg inwentarzowych środków trwałych,
 • ksiąg inwentarzowych wyposażenia i oprogramowania komputerowego,

Do obowiązków pracownika na Stanowisku Pracy Radcy Prawnego należy:

 1. przedstawianie pracownikom poszczególnych komórek organizacyjnych Powiatowej Stacji nowych przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz pomoc w ich interpretowaniu;
 2. opiniowanie i parafowanie potwierdzające zgodność ze stanem formalno – prawnym:
 • dokumentów wynikających z prowadzonego postępowania administracyjno – egzekucyjnego,
 • regulaminów i instrukcji (uczestniczy również w ich konstruowaniu),
 • dokumentacji z przebiegu realizacji procedur zamówień publicznych,
 • wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć planowanych przez Powiatową Stację,
 • dokumentów dotyczących zmian kadrowych w Powiatowej Stacji,
 • wszelkich innych dokumentów wymagających opinii prawnej,
 1. przygotowywanie i autoryzowanie pozwów sądowych i innych dokumentów związanych z funkcjonowaniem Powiatowej Stacji;
 2. szkolenie personelu Powiatowej Stacji z zakresu zagadnień prawnych wynikających ze specyfiki jej działania;
 3. czynne uczestniczenie w realizowaniu założeń systemu jakości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Do obowiązków Kierownika Oddział Zapobiegawczego i Bieżącego Nadzoru Sanitarnego należy w szczególności:

 1. kierowaniem pracą Oddziału zgodnie z zaleceniami i poleceniami Dyrektora;
 2. podejmowania decyzji w sprawach organizacyjnych zgodnie z  upoważnieniami otrzymanymi od Dyrektora i Inspektora;
 3. zgłaszanie Dyrektorowi uwag i wniosków dotyczących funkcjonowania stacji w tym informacji o trudnościach i wniosków służących usprawnieniu działania Stacji.

Do obowiązków specjalisty do spraw systemu jakości należy:

 1. nadzór nad realizacją polityki jakości ustalonej przez Dyrektora;
 2. nadzór nad funkcjonowaniem systemu zarządzania jakością zgodne z przyjętą  polityką jakości;
 3. ocena realizacji celów jakościowych ustalonych przez Dyrektora na przeglądzie zarządzania;
 4. planowanie i zarządzanie programem audytów wewnętrznych;
 5. organizowanie przeglądu zarządzania;
 6. ocena realizacji ustaleń podjętych przez Dyrektora na przeglądzie zarządzania;
 7. uruchamianie działań korygujących i zapobiegawczych;
 8. nadzór nad dokumentacją systemu zarządzania jakością;
 9. ocena pracy audytorów wewnętrznych, doskonalenie systemu zarządzania jakością.

Rozdział 5

Ustalenia końcowe

§ 8

Komórki organizacyjne wchodzące w skład Stacji używają do znakowania akt niżej wymienionych symboli:

 1. Oddział Zapobiegawczego i Bieżącego Nadzoru Sanitarnego             - N
 2. Oddział Ekonomiczny i Administracyjny                                          - E 
 3. Sam. Stanowisko Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia  - OZ
 4. Sam. Stanowisko Pracy ds. Organizacji, Statystyki, Ocen i Analiz   - OS
 5. Samodzielne Stanowisko Pracy - Główny Księgowy                        - GK
 6. Stanowisko Pracy Radcy Prawnego                                               - PR  

Po symbolach wymienionych w ust. 1, pkt. 1, 2 oraz ust. 3 dodaje się dodatkowy symbol określający rodzaj sprawy z zakresu działalności merytorycznej komórki organizacyjnej:

 1. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego                             - NZ
 2. Sekcja Prewencji Chorób Zawodowych                               - HP
 3. Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku   - HŻ
 4. Sekcja Nadzoru nad Obiektami Komunalnymi                     - HK  
 5. Sekcja Nadzoru Przeciwepidemicznego                              - EP
 6. Stanowisko ds. Higieny Dzieci i Młodzieży                          - HD
 7. Stanowisko ds. Obsługi Administracyjnej                            - AD
 8. Stanowisko ds. Obsługi Finansowo-Księgowej                     - K  
 9. Stanowisko ds. Spraw pracowniczych                                 - K                      

Do znakowania akt systemu zarządzania jakością stosuje się symbol       - J

Symbol wymieniony w ust. 1 i 3 oddziela się od symboli wymienionych w ust. 2 znakiem kropki.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny – Dyrektor, używa symbolu „PIS”

§ 9

Funkcjonowanie Stacji, poza unormowaniami niniejszego regulaminu regulują:

 1. Regulamin Pracy Stacji,
 2. Instrukcja kancelaryjna w zakresie obiegu dokumentów,
 3. Karty kompetencyjne pracowników.

 § 10

 1. Do niniejszego Regulaminu, jak również do dokumentów wymienionych w § 9, mogą być dołączane załączniki niezbędne do szczegółowych regulacji należytego funkcjonowania Stacji.
 2. Ze względów organizacyjnych obowiązki wynikające z odrębnych przepisów, nie mające odzwierciedlenia w strukturze zatrudnienia Stacji, powierzane są poszczególnym pracownikom z zależności od ich wykształcenia i obciążenia pracą – zakres tych obowiązków określa się w karcie kompetencyjnej pracownika.
 3. W wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach dla prawidłowego funkcjonowania Stacji możliwe jest powierzanie niektórych obowiązków wynikających z Regulaminu pracownikom zatrudnionym w innych komórkach organizacyjnych niż określone w Regulaminie.

 

 

 • autor informacji: Dyrektor PSSE
  data wytworzenia: 2009-04-20
 • opublikował: Agnieszka Mańkowska
  data publikacji: 2014-02-04 10:02
 • zmodyfikował: Agnieszka Mańkowska
  ostatnia modyfikacja: 2014-02-05 09:21

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5353
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2014-02-05 09:21

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Chełmnie

ul. Łunawska 2A

86-200 Chełmno

NIP: 875-13-91-494

REGON: 871214790
[numer konta]

Dane kontaktowe

tel. 222 500 115

e-mail: psse.chelmno@pis.gov.pl

Godziny urzędowania

od poniedziałku do piątku

7.25-15.00

 

         

 

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 465421
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2021-08-24 09:53

Stopka strony