Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

 • WAŻNE KOMUNIKATY

Banery

 • szczepimy się

Treść strony

Próba wyłudzania danych osobowych

  • opublikował: Agnieszka Mańkowska
   data publikacji: 2021-03-08 14:44
 • autor informacji: PPIS w Chełmnie
  data wytworzenia: 2021-03-08
 • opublikował: Agnieszka Mańkowska
  data publikacji: 2021-03-08 14:43

Komunikat PPIS w Chełmnie

 • autor informacji: PPIS w Chełmnie
  data wytworzenia: 2021-03-08
 • opublikował: Agnieszka Mańkowska
  data publikacji: 2021-03-08 14:39

Odpowiedź PPIS w Chełmnie na wiadomości e-mail kierowane w ramach inicjatywy „ZapytajSanepid.pl”

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chełmnie informuje, że wnioski literalnie przez wnioskodawców określone jako wnioski o dostęp do informacji publicznej kierowane do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Chełmnie z instrumentalnym wykorzystaniem przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 2176), a w oparciu o inicjatywę „ZapytajSanepid.pl”, nie stanowią wniosków o dostęp do informacji publicznej w rozumieniu tej ustawy i są jedynie efektem nadużycia prawa dostępu do informacji publicznej.

Jak to zostało wskazane w wyroku NSA z dnia 23 listopada 2016 r. I OSK 1601/15, nadużycie prawa dostępu do informacji publicznej polega na próbie skorzystania z tej instytucji dla osiągnięcia celu innego niż troska o dobro publiczne, jakim jest prawo do przejrzystego państwa i jego struktur, przestrzeganie prawa przez podmioty życia publicznego, jawność działania administracji i innych organów władzy publicznej. Tak też NSA w wyrokach z dnia 14 lutego 2017 r. I OSK 2642/16 oraz z dnia 18 maja 2020 r. I OSK 2267/18.

Działanie wnioskodawców, w szczególności masowa ilość przesyłanych wiadomości
i ich treść zredagowana w sposób, który wymagałby olbrzymiego nakładu pracy w celu udzielenia odpowiedzi, nie świadczy o zamiarze uzyskania informacji publicznej w celu jej wykorzystania dla dobra wspólnego, czyli zgodnie z intencją prawodawcy zmaterializowaną w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Rzeczywiste intencje osób przekazujących przedmiotowe wiadomości e-mail obrazuje określenie działalności Państwowej Inspekcji Sanitarnej ukierunkowanej na zwalczanie epidemii SARS-CoV-2 jako „bolszewickie praktyki”. Zwraca się uwagę, że od początku zagrożenia wirusem SARS-CoV-2 pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej realizują zadania w ponadnormatywnym czasie i dużym deficycie czasowym, niejednokrotnie z olbrzymim poświęceniem swojego czasu, zdrowia, dobra własnej rodziny. Celem tych działań jest realizacja ustawowych obowiązków. Państwowa Inspekcja Sanitarna jest powołana do realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego, w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, zapobiegania powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych, jaką m.in.: jest choroba szczególnie niebezpieczna i wysoce zakaźna COVID-19 wywoływana przez SARS-CoV-2. Podstawowe zadania w tym zakresie wynikają z ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2021 r. poz. 195) oraz ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2020 r. poz. 1845 z późn. zm.).

Z dużym zrozumieniem dla trudnej sytuacji przedsiębiorców oraz innych osób zarobkujących, które dotknięte zostały skutkami epidemii SARS-CoV-2, należy jednak stanowczo wskazać, że w świetle konstytucyjnych zasad funkcjonowania demokratycznego państwa prawa nie może być tolerancji dla wymuszania prymatu interesów ekonomicznych określonych grup zawodowych nad bezpieczeństwem zdrowotnym ludności. Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej „Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli” (art. 1), „zapewnia bezpieczeństwo obywateli” (art. 5), „każdy ma prawo do ochrony zdrowia” (art. 68 ust. 1), a „władze publiczne są obowiązane do zwalczania chorób epidemicznych” (art. 68 ust. 4).

Podstawowym dobrem chronionym prawnie przez działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej jest zdrowie i życie każdego człowieka, ze szczególną troską adresowaną do osób starszych, słabszych, bardziej podatnych na zakażenie SARS-CoV-2 i ciężki przebieg COVID-19, w tym również śmierć. Wszystkich tych osób, które świadomie
i cierpliwie przestrzegając reżimu sanitarnego mają prawo oczekiwać, że nie zostaną zakażone podczas konieczności skorzystania z transportu publicznego, sklepu
z żywnością, przychodni itp., w których to miejscach muszą spotykać się z osobami niejednokrotnie świadomie nieprzestrzegającymi ograniczeń, przekonanymi o własnej odporności na SARS-CoV-2 i spragnionymi „normalnego” życia w restauracjach, pubach, czy dyskotekach.

Państwowa Inspekcja Sanitarna nie może przestać realizować zadań mających na celu ochronę zdrowia i życia ludzi oraz zaniechać swojej działalności stawiając obowiązek udzielania odpowiedzi na wiadomości e-mail adresowane w złej wierze niezgodnie z celem aktu prawa powszechnie obowiązującego, wyżej niż obowiązek zapewniania ochrony zdrowia i życia ludzkiego. Każdy ma prawo do subiektywnej oceny otaczającej rzeczywistości, jednak wnioski z niej wynikające nie mogą prowadzić do zagrażania podstawowym dobrom chronionym prawnie jakimi są zdrowie i życie innych osób.

Nie istnieje wyższość prawa do uzyskania informacji publicznej, zwłaszcza pojmowanego literalnie i w oderwaniu od rzeczywistego celu tego prawa, nad obowiązkiem Państwowej Inspekcji Sanitarnej zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego ludności. Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej nie mogą też poddawać się działaniom będącym nadużyciem prawa, zwłaszcza jeżeli ceną jest zdrowia i życie innych ludzi. Instrumentalne wykorzystywanie instytucji prawnej dostępu do informacji publicznej nie zasługuje na ochronę, zwłaszcza jeżeli jego ceną miałoby być pogorszenie sytuacji zdrowotnej ludności, wskutek oczekiwanego przez osoby przesyłające wiadomości, odciągnięcia pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej od prowadzenia działalności przeciwepidemicznej. Taki sposób korzystania z prawa nie zasługuje na uznanie i nie może być uwzględniony przez organ administracji publicznej.

Instytucja "nadużycia prawa" została poddana szczególnie obszernej analizie
w uzasadnieniu do postanowienia NSA z dnia 16 października 2015 r. I OSK 1992/14 – „W doktrynie przyjmuje się, że nadużycie praw procesowych należy uznać za samoistną instytucję prawa procesowego (zob. A. Redelbach, S. Wronkowska, Z. Ziembiński, Zarys teorii państwa i prawa, Warszawa 1992, s. 153). Nadużycie prawa to korzystanie z tego prawa i używanie instrumentów służących jego realizacji nie w celu zrealizowania wartości, którym to prawo ma służyć, chociaż z powoływaniem się na nie (tak W. Jakimowicz, Nadużycie prawa dostępu do informacji publicznej, w: Antywartości w prawie administracyjnym, maszynopis powielony, Kraków 2015, pkt V). Do nadużycia prawa dochodzi w sytuacjach, gdy strona podejmuje prawnie dozwolone działania dla celów innych, niż przewidziane przez ustawodawcę. Każde prawo podmiotowe, w tym prawo do sądu, przyznane jest przez normę prawną w celu ochrony interesów uprawnionego. Prawo to winno być jednak wykonywane zgodnie
z celem, na który zostało przyznane. W konsekwencji zachowanie, które formalnie zgodne jest z literą prawa, lecz sprzeciwia się jej sensowi, nie może zasługiwać na ochronę (Marcin Warchoł, Pojęcie nadużycia prawa w procesie karnym, "Prokuratura i Prawo", 2007, nr 11, s. 49 i n.; T. Cytowski, Procesowe nadużycie prawa, "Przegląd Sądowy" 2005, nr 5, s. 81 i n.; M.G. Plebanek, Nadużycie praw procesowych
w postępowaniu cywilnym, Warszawa 2012, s. 50 i n.; P. Przybysz, Nadużycie prawa w prawie administracyjnym, w: red. H. Izdebski, A. Stępkowski, Nadużycie prawa, Warszawa 2003, s. 189; por. wyrok NSA z dnia 21 stycznia 2011 r., II FSK 1338/10). Tak samo oceniane jest działanie podmiotu, który inicjuje szereg postępowań sądowych w celu innym, niż ochrona swych praw - w ten sposób wpływa na obniżenie poziomu ochrony innych podmiotów, które nie mogą w dostatecznie szybki sposób uzyskać ochrony prawnej (H. Dolecki, Nadużycie prawa do sądu, w: Sądownictwo administracyjne gwarantem wolności i praw obywatelskich 1980-2005, red. J. Góral, R. Hauser, J. Trzciński, Warszawa 2005, s. 136). Podkreśla się, że stanowisko takie znajduje aprobatę nie tylko w doktrynie oraz orzecznictwie sądów polskich, ale także akceptowane jest przez Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasbourgu, który wielokrotnie zwracał uwagę, że określone działania strony w procesie można uznać za nadużycie prawa do sądu (zob. np. postanowienie NSA z dnia 5 listopada 2015 r., 
I OZ 1382/15).”.

W całej rozciągłości powyższą argumentację Sądu należy przyjąć dla oceny działania osób przesyłających wiadomości e-mail do organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej literalnie powołujących się na prawo dostępu do informacji publicznej,
a w rzeczywistości nastawionych na uzyskanie własnej satysfakcji wyrządzenia odwetu na instytucji, której działalność ukierunkowaną na ochronę zdrowia i życia ludności postrzegają jako szkodliwą dla interesów gospodarczych określonych grup zawodowych, a przede wszystkim – sparaliżowanie tej działalności. Wydźwięk instrukcji dotyczącej sposobu przesyłania przedmiotowych wiadomości nie pozostawia żadnych wątpliwości, że szczególnie niebezpiecznym, ale bezpośrednio zamierzonym do osiągnięcia efektem, jest zablokowanie zasobów osobowych i internetowych Państwowej Inspekcji Sanitarnej w celu wymuszenia zaprzestania prowadzenia kontroli spełniania wymogów higieniczno-zdrowotnych, co w efekcie ma umożliwić prowadzenie określonych rodzajów działalności, które niestety przyczyniają się do wzrostu zakażeń SARS-CoV-2 i większej śmiertelności powodowanej przez COVID-19. Gdyby organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej zaniechał obecnie prowadzonych działań przeciwepidemicznych, wikłając się w udzielanie odpowiedzi na przesyłane wiadomości e-mail, z pewnością miałoby to negatywny wpływ na bezpieczeństwo zdrowotne ludności, w wyniku czego kolejne osoby straciłyby życie w cierpieniu zarówno fizycznym powodowanym przez wyniszczające działanie SARS-CoV-2, jak
i psychicznym wskutek umierania w samotności, niejednokrotnie bez posiadania telefonu lub możliwości jego obsługi w celu pożegnania się z najbliższą rodziną.

Przytoczyć też należy wyrok NSA z dnia 11 maja 2017 r. I OSK 2777/16, w świetle którego wniosek o dostęp do informacji publicznej może podlegać, w aspekcie swojej skuteczności, ocenie wedle nagannej motywacji jego autora. Ustalenie rzeczywistych motywacji wnioskującego w postaci dążenia do wywołania dolegliwości adresatowi wniosku, tudzież utrudnienia funkcjonowania instytucji, dyskwalifikuje taki wniosek
w świetle ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Posiłkując się argumentacją wynikającą z tego wniosku na potrzeby obecnej sytuacji należy uznać, że przesyłane wiadomości e-mail nie miały na celu uzyskania informacji służącej obiektywnie jakiemukolwiek dobru powszechnemu, lecz dotyczyły jedynie indywidualnych działań osób przesyłających wnioski, oscylujących wokół subiektywnych pobudek deprecjonujących wysiłki ukierunkowane na zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego ludności. Skorzystać należy z oceny Sądu i podnieść, że takie działanie nie tylko nie prowadzi do poprawienia funkcjonowania Państwowej Inspekcji Sanitarnej, do której przesłano wiadomości e-mail, lecz przeciwnie - w istocie ma na celu być dla niej dokuczliwym. Nie służą te wiadomości zatem usprawnieniu realizacji zadania publicznego w postaci ochrony zdrowia i życia ludzkiego, lecz bezpośrednio godzą w realizację tego zadania.

Krytyka kierowania do urzędu olbrzymiej ilości wniosków o dostęp do informacji publicznej została wyartykułowana również w postanowieniu NSA z dnia 15 czerwca 2016 r. I OZ 565/16. Praktyka taka została uznana za nadużywanie przysługujących jednostce uprawnień, który to stan nie może być sankcjonowany przez Sąd. Nie zasłużyło na uznanie również wykorzystywanie przez wnioskodawcę przepisów powszechnie obowiązującego prawa do paraliżowania pracy urzędu, co w przypadku aktualnie składanych wiadomości e-mail do powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej zaangażowanej w walkę z epidemią SARS-CoV-2 jawi się ponadto jako społecznie rażąco szkodliwe.

Z powyższych względów, przesyłane wiadomości e-mail nie wymagają udzielenia odpowiedzi w formie innej niż niniejszy komunikat. Przedmiotowe wiadomości stanowią rażące nadużycie prawa, którego skutkiem mogłoby być spowodowanie zagrożenia dla zdrowia i życia ludności wynikające z zaprzestania prowadzenia działań przeciwepidemicznych. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Chełmnie pozbawiona jest też możliwości udzielania odpowiedzi na każdy e-mail w przedmiotowej sprawie, w szczególności
w stanie epidemii, ponieważ pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej zaangażowani są w działania przeciwepidemiczne. Organ administracji publicznej nie może realizować wniosków osób usiłujących sparaliżować działanie jednej z ważniejszych instytucji w zwalczaniu epidemii SARS-CoV-2, kosztem realizacji ustawowych zadań bezpośrednio ukierunkowanych na ochronę zdrowia i życia obywateli. Dlatego też wszystkie wiadomości mające charakter nadużycia prawa, wpływające na skrzynki kontaktowe pozostaną bez odpowiedzi.

Wysyłanie masowej liczby wiadomości e-mail na skrzynki kontaktowe instytucji bezpośrednio zaangażowanej w zapewnianie bezpieczeństwa zdrowotnego ludności zagraża bezpieczeństwu wszystkich tych osób, które potrzebują nawiązania kontaktu
z jednostką Inspekcji Sanitarnej w celu ochrony własnego zdrowia i życia (ograniczona pojemność skrzynek).

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Chełmnie

Mirosława Domaradzka

specjalista zdrowia publicznego

 

 

 

                                                                                                                                                                   

 • autor informacji: PPIS w Chełmnie
  data wytworzenia: 2021-02-04
 • opublikował: Agnieszka Mańkowska
  data publikacji: 2021-02-04 13:00
 • zmodyfikował: Agnieszka Mańkowska
  ostatnia modyfikacja: 2021-02-04 15:49

Komunikaty Międzyresortowej Komisja do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy

 • opublikował: Agnieszka Mańkowska
  data publikacji: 2020-08-11 13:27

Zalecenia NIZP - PZH dot. systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych

  • autor informacji: Alicja Gzella-Puczyńska
   data wytworzenia: 2020-05-13
  • opublikował: Agnieszka Mańkowska
   data publikacji: 2020-05-14 14:50
 • opublikował: Agnieszka Mańkowska
  data publikacji: 2020-05-14 14:49

Wykaz dokumentów - przystąpienie do użytkowania obiektu

 • opublikował: Agnieszka Mańkowska
  data publikacji: 2020-04-30 16:31

Wykaz dokumentów - przystąpienie do użytkowania obiektu

 • opublikował: Agnieszka Mańkowska
  data publikacji: 2020-04-30 16:28

KORONAWIRUS - MATERIAŁY

 Materiały do pobrania, wydruku i dalszego rozpowszechniania dostępne są pod linkiem:

https://www.gov.pl/web/koronawirus/do-pobrania?fbclid=IwAR3i_bIxeF5GNuVKyOcmkvJZGHib87fu9jH0hqDPcYiC5gdd0sKzjhVVC6U

 

 • opublikował: Agnieszka Mańkowska
  data publikacji: 2020-03-12 11:56

Zasady postępowania w PODRÓŻY LOTNICZEJ oraz w portach lotniczych w związku z ryzykiem zawleczenia na obszar Polski nowego koronawirusa (SARS-CoV-2)

Zasady postępowania w PODRÓŻY LOTNICZEJ oraz w portach lotniczych

w związku z ryzykiem zawleczenia na obszar Polski

nowego koronawirusa (SARS-CoV-2)

 

Główny Inspektorat Sanitarny, Warszawa, 25 lutego 2020 r.

 

I. Ogólne zasady postępowania podczas lotów międzynarodowych

1.  W przypadku lotów BEZPOŚREDNICH z Chin, Korei Południowej lub Włoch Północnych:

a. Wszyscy pasażerowie samolotu

- otrzymują od personelu pokładowego ULOTKĘ informacyjną

ORAZ

- wypełniają czytelnie KARTĘ LOKALIZACJI PASAŻERA (podając
w szczególności imię, nazwisko, numer miejsca zajmowanego w samolocie oraz numer telefonu kontaktowego oraz adres planowanego miejsca pobytu).

b. Personel pokładowy powinien pouczyć pasażerów o konieczności czytelnego wypełnienia karty lokalizacji pasażera.

c. Wypełnione Karty Lokalizacji Pasażera są zbierane, sprawdzane pod kątem czytelności i przeliczane przez personel pokładowy, a następnie przekazywane służbom lotniskowym razem z wypełnioną Ogólną Deklaracją Zdrowia, w której wskazuje się liczbę kart zebranych od pasażerów.

2. W przypadku lotów POŚREDNICH (którymi mogą podróżować osoby rozpoczynające swą podróż w Chinach, Korei Płd. lub we Włoszech Płn.):

a. Podczas lotu międzynarodowego na lotnisko w Polsce personel prosi pasażerów, którzy w ciągu ostatnich 14 dni przebywali w Chinach, Korei Płd. lub we Włoszech Płn. o zgłoszenie im tego faktu.

b. W przypadku zgłoszenia przez pasażera pobytu w Chinach, Korei Płd. lub we Włoszech Płn. personel pokładowy pyta pasażera o stan zdrowia.

c. W przypadku zgłoszenia przez jednego lub więcej pasażerów pobytu
w Chinach, Korei Płd. lub we Włoszech Płn. WSZYSCY pasażerowie samolotu otrzymują ulotki oraz Kartę Lokalizacji Pasażera, którą czytelnie wypełniają ((podając w szczególności imię, nazwisko, numer miejsca zajmowanego w samolocie oraz numer telefonu kontaktowego, adres planowanego miejsca pobytu ORAZ informację czy w ciągu ostatnich 14 dni przebywali
w Chinach lub innych krajach uznanych za obszary utrzymującej się transmisji wirusa[1]
).

d. Personel pokładowy powinien pouczyć pasażerów o konieczności czytelnego wypełnienia Karty Lokalizacji Pasażera.

e. Wypełnione Karty Lokalizacji Pasażera są zbierane, sprawdzane pod kątem czytelności, przeliczane przez personel pokładowy, a następnie przekazywane służbom lotniskowym razem z wypełnioną Ogólną Deklaracją Zdrowia, w której wskazuje się liczbę kart zebranych od pasażerów.

 

II.    Postępowanie wobec osoby z gorączką, kaszlem lub dusznością, która przebywała w Chinach, Korei Płd. lub we Włoszech Płn. lub miała kontakt z osobą zakażoną nowym koronawirusem (SARS-CoV-2)

1.Personel pokładowy samolotów oraz personel międzynarodowych portów lotniczych powinien zwracać szczególną uwagę na obecność na pokładzie samolotu oraz na terenie lotnisk osób gorączkujących i z dolegliwościami ze strony układu oddechowego, szczególnie, jeśli podróżują z Chin, Korei Płd. z Włoch Płn..

2. Rekomenduje się, aby odpowiednie zapasy masek osłaniających nos i usta znajdowały się do ew. użycia na pokładach samolotów i w portach lotniczych,
z przeznaczeniem dla pasażerów (w pierwszej kolejności podejrzanych
o zachorowanie) oraz personelu pokładowego i lotniskowego, w razie podejrzenia, że na pokładzie lub na terenie lotniska może przebywać pasażer zakażony.
Założenie maseczki przez osobę podejrzaną o zachorowanie ma na celu ograniczenie lub zniesienie aerolizacji (rozprzestrzeniania w powietrzu) potencjalnych patogenów podczas kaszlu, kichania lub rozmowy. Tym samym może zabezpieczyć innych pasażerów przed potencjalnym zakażeniem.

3. W przypadku złego stanu zdrowia pasażera, którzy w ciągu ostatnich 14 dni przebywał w Chinach, Korei Płd. lub we Włoszech Płn. personel przekazuje pacjentowi maseczkę do założenia na twarz. Maseczka powinna być zmienia minimum raz na 2 godziny. Maseczkę z twarzy pasażera zdejmuje personel pokładowy, po wcześniejszym założeniu rękawiczek ochronnych. Po zdjęciu maseczka a potem rękawiczki powinny zostać wyrzucone do worka przeznaczonego i opisanego jako „odpady medyczne zakaźne”. Po zdjęciu pasażerowi maseczki należy przekazać mu kolejną maseczkę, którą nałoży sobie na twarz. Niezwłocznie zdezynfekować ręce lub umyć je wodą z mydłem.

4. W miarę możliwości, chorego pacjenta powinno się odizolować od reszty podróżnych (najlepiej w odległości 2 metrów). Personel pokładowy nie powinien mieć  utrudnionego dostępu do chorego (pacjent powinien siedzieć od strony korytarza). Jeśli jest taka możliwość, miejsce uprzednio zajmowane przez chorego pasażera powinno pozostawać puste.

5. Z personelu pokładowego, w miarę możliwości, powinna zostać wyznaczona osoba, która będzie się zajmować wyłącznie chorym pasażerem.

Podczas obsługi chorego, kontaktu z jego wydzielinami, dotykania powierzchni,
z którymi miał kontakt chory, personel pokładowy powinien używać rękawiczek ochronnych. Rękawiczki powinny być zmieniane po zakończeniu każdej z wyżej wymienionych czynności i wyrzucane do worka na odpady medyczne zakaźne (worek czerwony, albo dedykowany do tego rodzaju odpadów).

6. W przypadku gdy chory wraca z regionu objętego epidemią, ma gorączkę, uporczywy kaszel lub problemy z oddychaniem, obsługa może rozważyć dodatkowe środki ochrony osobistej w postaci maseczki, ochrony oczu i fartucha zabezpieczającego ubranie. 

7. W przypadku zaobserwowania objawów chorobowych/ złego/ pogorszonego stanu zdrowia u pasażera przed wejściem na pokład, powinno się dokonać konsultacji medycznej (nawet ponownej), a w przypadku wątpliwości co do stanu zdrowia wycofać pasażera z rejsu i  przekazać służbie medycznej lotniska.

8. O obecności osoby podejrzanej o zakażenie nowym koronawirusem (SARS-CoV-2) na pokładzie samolotu załoga ma obowiązek zawiadomić lotniskowy organ kontroli ruchu lotniczego oraz centrum operacyjne przewoźnika (OCC), które przekażą informacje odpowiednim władzom portowym, które to  zawiadomią służby medyczne portu lotniczego, m.in. w celu ew. wezwania transportu medycznego i natychmiastowego powiadomienia odpowiedniej stacji sanitarno-epidemiologicznej, sprawującej nadzór nad portem lotniczym.

9. Podczas lotu z pasażerem podejrzanym o zakażenie nowym koronawirusem (SARS-CoV-2), który wykazuje objawy chorobowe, należy wyznaczyć toaletę dedykowaną tylko dla niego i w miarę możliwości dokonywać jej bieżącej dezynfekcji, pamiętając o wszystkich powierzchniach, których mógł dotykać pasażer, również klamek.

10. Przed opuszczeniem samolotu przez pasażerów, osoba podejrzana o zakażenie nowym koronawirusem (SARS-CoV-2) powinna mieć założoną maseczkę ochronną na twarz i zostać poproszona o przejście do pomieszczenia na lotnisku zapewniającego izolację od innych osób, nie związanych ze zdarzeniem. Tam należy poddać ją badaniu przez personel medyczny, który podejmie decyzję co do dalszego postępowania. Zasada ta dotyczy także osób, które podczas pobytu zagranicą miały kontakt z osobami podejrzanymi o zakażenie nowym koronawirusem (SARS-CoV-2).

11. Personel kontaktujący się z chorym, powinien być zabezpieczony w środki ochrony indywidualnej jednorazowego użycia, przynajmniej rękawiczki i maseczki na twarz).

 12. Pozostali pasażerowie bez objawów chorobowych, w przypadku niemożności wypełnienia karty lokalizacji pasażera w samolocie, powinni zostać skierowani do osobnego pomieszczenia lub obszaru wydzielonego przez służby lotniskowe, gdzie będą mogli wypełnić deklaracje i udzielić informacji o aktualnym stanie zdrowia.

13. Pasażer podejrzany o zakażenie/chory opuszcza pokład samolotu w pierwszej kolejności i poddawany jest ocenie medycznej.

14. O poddaniu pasażerów nadzorowi epidemiologicznemu lub wprowadzeniu obowiązku kwarantanny decyduje właściwy dla portu lotniczego Państwowy Inspektor Sanitarny.

15. Samolot w którym przebywała osoba z podejrzeniem nowym koronawirusem (SARS-CoV-2) powinien zostać być zdezynfekowany zgodnie z procedurami agentów obsługi naziemnej. Wyjątek stanowią przedmioty zanieczyszczone wydzielinami dróg oddechowych lub płynami ustrojowymi osoby podejrzanej o zakażenie nowym koronawirusem (SARS-CoV-2). Takie przedmioty i powierzchnie wymagają gruntownego czyszczenia i dezynfekcji środkami wirusobójczymi. 

16. Pomieszczenia lotniskowe, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie nowym koronawirusem (SARS-CoV-2) powinny być poddane dezynfekcji zgodnie z procedurami sprzątania i dezynfekcji pomieszczeń podmiotów wykonujących działalność leczniczą danego lotniska.

17. Pasażerom przyjeżdżającym z Chin, Korei Południowej, Włoch i krajów Azji Wschodniej i Południowo-Wschodniej, którzy w trakcie pobytu, w tych krajach nie mieli kontaktu z osobami podejrzanymi o zakażenie nowym koronawirusem (SARS-CoV-2) i u których nie występują objawy chorobowe w trakcie odprawy paszportowej należy wręczyć ulotkę informacyjną o treści:

 

 

INFORMACJA DLA OSÓB POWRACAJĄCYCH
Z CHIN, Z PÓŁNOCNYCH WŁOCH, KOREI POŁUDNIOWEJ

oraz innych krajów dotkniętych epidemią spowodowaną
nowym koronawirusem SARS-CoV-2

 

W ostatnich kilku tygodniach w Chinach, we Włoszech, Korei Południowej oraz innych krajach (aktualna lista krajów dostępna na stronach: www.who.int, www.ecdc.europa.eu, www.gis.gov.pl) wystąpiły zachorowania z objawami: gorączki, kaszlu, duszności i problemów z oddychaniem.

Jeśli byłeś w tych krajach w ciągu ostatnich 14 dni, w przypadku zaobserwowania u siebie ww. objawów bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się do oddziału zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

Wszelkie informacje dla podróżujących dostępne są pod adresem

gov.pl/koronawirus oraz na stronie gis.gov.pl

 

Główny Inspektor Sanitarny

 

 

III. Postępowanie personelu medycznego na lotnisku z osobą objawową

1. Pacjent manifestujący objawy takie jak gorączka, kaszel lub duszność i spełniający kryteria przypadku podejrzanego[2] powinien być hospitalizowany w oddziale zakaźnym (obserwacyjno-zakaźnym), z zapewnieniem warunków izolacji oddechowej i ścisłego reżimu sanitarnego.

2. Jeśli w mieście, w którym znajduje się lotnisko międzynarodowe i nie ma oddziału zakaźnego, należy skontaktować się z Centrum Powiadamiania Ratunkowego lub wojewódzkim wydziałem zarządzania kryzysowego i ustalić docelowe miejsce transportu pacjenta.

3. W razie potrzeby konsultowania podejrzanych przypadków należy przede wszystkim wzywać telefonicznie, jako konsultantów, doświadczonych lekarzy chorób zakaźnych lub pulmonologów. 

4. Lekarz lub lekarz konsultant ustala następujący tryb postępowania:

- w przypadku nie budzącym wątpliwości, że przypadek nie jest podejrzany o zakażenie nowym koronawirusem (SARS-CoV-2) odwołuje zastosowane zalecenia i ustala inny odpowiadający sytuacji tryb postępowania,

- w przypadku budzącym podejrzenie decyduje o natychmiastowym transporcie do wytypowanego oddziału zakaźnego, celem hospitalizacji w warunkach izolacji oddechowej.

5. Każdą informację o przypadku podejrzanym o zakażenie nowym koronawirusem (SARS-CoV-2) należy w trybie natychmiastowym zgłosić do właściwego, ze względu na miejsce podejrzenia, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego lub innego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 

6. Personel medyczny mający bezpośrednią styczność z osobą podejrzaną, w tym lekarze konsultujący, powinni być zabezpieczeni w środki ochrony indywidualnej jednorazowego użycia.

7. Zalecane działania należy stosować odpowiednio w stosunku do osób przekraczających granicę RP, także na przejściach granicznych lądowych
i morskich, jeśli z oceny ryzyka będzie wynikać, że mogą je przekraczać osoby powracające z krajów Azji, Włoch Płn. np. lądujący w portach lotniczych krajów ościennych.

 

 

 

[1] Informacje o krajach/regionach z utrzymującą się transmisją SARS-CoV-2 są dostępne pod linkiem: https://www.ecdc.europa.eu/en/areas-presumed-ongoing-community-transmission-2019-ncov

[2] Zasady postępowania epidemiologicznego i medycznego w związku z ryzykiem zawleczenia na obszar Polski nowego koronawirusa (SARS-CoV-2) są dostępne pod linkiem:

https://gis.gov.pl/aktualnosci/zasady-postepowania-z-osobami-podejrzanymi-o-zakazenie-nowym-koronawirusem-2019-ncov/

 • opublikował: Agnieszka Mańkowska
  data publikacji: 2020-02-26 09:18

Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego dla osób powracających z Północnych Włoch

INFORMACJA GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO
DLA OSÓB POWRACAJĄCYCH Z PÓŁNOCNYCH WŁOCH

(Opracowano na podstawie danych ECDC oraz WHO)

Warszawa, 24.02.2020 r.

W ostatnich kilku dniach na obszarze północnych Włoch (regiony Lombardia, Wenecja Euganejska, Piemont, Emilia Romania, Lacjum) obserwuje się rosnącą liczbę zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2.

Jeśli byłeś w Północnych Włoszech w ciągu ostatnich 14 dni i:

1) zaobserwowałeś u siebie objawy, takie jak: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem to:

 • bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną
 • lub zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

2) nie zaobserwowałeś u siebie wyżej wymienionych objawów, to przez kolejne 14 dni kontroluj swój stan zdrowia, czyli codziennie mierz temperaturę ciała oraz zwróć uwagę na występowanie objawów grypopodobnych (złe samopoczucie, bóle mięśniowe, kaszel).

a) Jeżeli po 14 dniach samoobserwacji nie wystąpiły wyżej wymienione objawy, zakończ kontrolę.

b) Jeżeli w ciągu 14 dni samoobserwacji zaobserwujesz wyżej wymienione objawy to:

 • bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną
 • lub zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

3) miałeś kontakt z osobą chorą lub zakażoną koronawirusem SARS-CoV-2
to bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną.

Na chwilę obecną, nie ma uzasadnienia dla podejmowania nadmiernych działań typu kwarantannowanie osób powracających z regionów Północnych Włoch, odmawianie udziału w zajęciach szkolnych oraz zamykanie szkół.

Niezbędne jest także przestrzeganie zasad higieny w tym: częste mycie rąk wodą
z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości, np. podczas podróży, ich dezynfekcja środkiem na bazie alkoholu.

Instrukcja jak poprawnie i skutecznie myć ręce znajduje się poniżej.

Ze względu na obecnie wysoką aktywność grypy sezonowej w krajach Półkuli Północnej należy pamiętać o zaszczepieniu się przeciw grypie sezonowej.

http://gis.gov.pl/wp-content/uploads/2020/01/ręce-1024x1024.png

 • opublikował: Agnieszka Mańkowska
  data publikacji: 2020-02-25 14:55

Uchwała antysmogowa

Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego dnia 24 czerwca 2019r. przyjął uchwałę w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (tzw. "uchwała antysmogowa"). Poniżej link do pobrania uchwały.

http://bip.kujawsko-pomorskie.pl/uchwala-antysmogowa-3/

 • opublikował: Agnieszka Mańkowska
  data publikacji: 2019-08-05 10:25

Dopuszczalne wartości narażenia zawodowego ustalone w UE lub w projektach dyrektyw.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chełmnie informuje o pojawieniu się Komunikatów odnoszących się do wartości dopuszczalnych narażenia zawodowego ustalonych w UE lub znajdujących się w projektach dyrektyw.

https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/appmanager/ciop/pl…

 • autor informacji: Katarzyna Walkowska
  data wytworzenia: 2019-07-25
 • opublikował: Agnieszka Mańkowska
  data publikacji: 2019-07-25 12:38
 • zmodyfikował: Agnieszka Mańkowska
  ostatnia modyfikacja: 2019-07-25 12:40

24 grudnia 2018 - dzień wolny od pracy

 • autor informacji: Agnieszka Mańkowska
  data wytworzenia: 2018-09-24
 • opublikował: Agnieszka Mańkowska
  data publikacji: 2018-09-24 10:55

Kontrola procesów sterylizacji i dekontaminacji - stanowisko GIS i NIZP - PZH

  • autor informacji: Kamila Sawina
   data wytworzenia: 2018-08-30
  • opublikował: Agnieszka Mańkowska
   data publikacji: 2018-08-30 13:09
  • autor informacji: Kamila Sawina
   data wytworzenia: 2018-08-30
  • opublikował: Agnieszka Mańkowska
   data publikacji: 2018-08-30 13:09
 • autor informacji: Kamila Sawina
  data wytworzenia: 2018-08-30
 • opublikował: Agnieszka Mańkowska
  data publikacji: 2018-08-30 13:05
 • zmodyfikował: Agnieszka Mańkowska
  ostatnia modyfikacja: 2018-08-30 13:06

Kontrola procesów sterylizacji i dekontaminacji - staonowisko GIS i NIZP - PZH

 • autor informacji: Sawina Kamila
  data wytworzenia: 2018-08-30
 • opublikował: Agnieszka Mańkowska
  data publikacji: 2018-08-30 13:03

Zapobieganie transmisji HCV, HBV, HIV

 • autor informacji: Sawina Kamila
  data wytworzenia: 2018-08-29
 • opublikował: Agnieszka Mańkowska
  data publikacji: 2018-08-29 10:11
 • zmodyfikował: Agnieszka Mańkowska
  ostatnia modyfikacja: 2018-08-29 10:14

Komunikaty Międzyresortowej Komisji do spraw Najwyższych dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy

 • autor informacji: Izabela Zielińska
  data wytworzenia: 2018-08-07
 • opublikował: Agnieszka Mańkowska
  data publikacji: 2018-08-08 10:26
 • opublikował: Agnieszka Mańkowska
  data publikacji: 2018-08-08 10:26

Dopalacze - nowe narkotyki.

             Dopalacze zwane inaczej nowe narkotyki to produkty o zróżnicowanym składzie które łączy jedna cecha, zawierają substancje psychoaktywne działające na układ nerwowy człowieka w podobny sposób co dotychczas znane narkotyki. Substancje aktywne zawarte
w tych produktach mogą być pozyskiwane syntetycznie lub być pochodzenia roślinnego. Cechą charakterystyczną „dopalaczy” jest to, że substancje w nich zawarte nie znajdują się w wykazach substancji kontrolowanych prawem.  Bardzo łatwo je przedawkować co
w konsekwencji niesie za sobą utratę zdrowia fizycznego, psychicznego a nawet śmierć. Handlarze narkotyków „na szybko” wymyślają i wytwarzają nowe produkty zaraz po tym, gdy poprzednie ich wersje zostaną zabronione. Nie jest tajemnicą że próbując pilnować swojego interesu szukają drogi by móc sprzedawać substancje aktywne jak największej grupie ludzi. Czerpią przy tym ogromne korzyści finansowe nie bacząc na skutki. Świetnym narzędziem do tego typu transakcji okazuję się być Internet, a nieświadomym dilerem może okazać się poczta czy firmy kurierskie dostarczające „zamówienia” klientom.

Dowiedz się więcej: https://gis.gov.pl/kategoria/zdrowie/choroby-i-zagrozenia/dopalacze/

 • opublikował: Agnieszka Mańkowska
  data publikacji: 2018-08-07 13:52

OSTRZEŻENIE!

Ze względu na rosnącą liczbę przypadków zatruć i zgonów opioidami zawartymi w "dopalaczach" Główny Inspektor Sanitarny ostrzega przed ich zażywaniem !!

https://gis.gov.pl/zdrowie/glowny-inspektor-sanitarny-ostrzega-przed-uzyciem-opioidow/

 • opublikował: Agnieszka Mańkowska
  data publikacji: 2018-06-22 11:17

Światowy Dzień Bez Tytoniu - Tytoń i choroby serca

Światowy Dzień Bez Tytoniu –

Tytoń i choroby serca

http://www.who.int/campaigns/no-tobacco-day/2018/wntd-2018-poster-630.jpg

Każdego roku, w dniu 31 maja, WHO i partnerzy sygnalizują Światowy Dzień Bez Tytoniu (WNTD), podkreślając zdrowie i inne zagrożenia związane z używaniem tytoniu oraz opowiadając się za skuteczną polityką ograniczającą konsumpcję tytoniu.

Głównym tematem Światowego Dnia Bez Tytoniu 2018 jest "Tytoń i choroby serca". Kampania zwiększy świadomość na temat:

 • związek między tytoniem a sercem i innymi chorobami sercowo-naczyniowymi (CVD), w tym udar, które łącznie są wiodącymi światowymi przyczynami śmierci;
 • wykonalne działania i środki, które kluczowi odbiorcy, w tym rządy i społeczeństwo, mogą podjąć w celu zmniejszenia ryzyka dla zdrowia serca powodowanego przez tytoń.

Jak tytoń zagraża zdrowiu serca ludzi na całym świecie

Światowy dzień bez tytoniu 2018 będzie koncentrować się na wpływie tytoniu na zdrowie sercowo-naczyniowe ludzi na całym świecie.

Używanie tytoniu jest ważnym czynnikiem ryzyka rozwoju choroby niedokrwiennej serca, udaru mózgu i chorób naczyń obwodowych.

Pomimo znanych szkodliwości tytoniu dla zdrowia serca i dostępności rozwiązań mających na celu zmniejszenie liczby zgonów
i chorób, wiedza wśród dużej części społeczeństwa, że ​​tytoń jest jedną z głównych przyczyn chorób sercowo-naczyniowych, jest niewielka.

Choroby sercowo-naczyniowe (CVD) zabijają więcej osób niż jakakolwiek inna przyczyna śmierci na całym świecie, a palenie tytoniu i narażenie na dym tytoniowy z drugiej ręki przyczynia się do około 12% wszystkich zgonów z powodu chorób serca. Używanie tytoniu jest drugą główną przyczyną CVD, po nadciśnieniu.

Światowa epidemia tytoniu zabija każdego roku ponad 7 milionów ludzi, z czego blisko 900 000 to osoby niepalące umierające
z powodu wdychania dymu z drugiej ręki. Prawie 80% z ponad 1 miliarda palaczy na całym świecie żyje w krajach o niskim i średnim dochodzie, gdzie ciężar chorób i zgonów.

 • opublikował: Agnieszka Mańkowska
  data publikacji: 2018-05-30 14:43
 • zmodyfikował: Agnieszka Mańkowska
  ostatnia modyfikacja: 2018-05-30 14:43

20 maja - Światowy Dzień Pamięci o Zmarłych na AIDS

Po raz pierwszy Światowy Dzień Pamięci o Zmarłych na AIDS obchodzony był w San Francisco o Nowym Jorku w 1983r. Organizatorzy chcieli uczcić pamięć tych wszystkich, którzy odeszli z powodu epidemii oraz zwrócić uwagę na potrzebę pomocy osobom żyjącym z HIV i chorym na AIDS.

Ten dzień to nie tylko wspomnienie – to okazja do edukacji na temat HIV/AIDS oraz prowadzenia dialogu społecznego na rzecz profilaktyki, opieki  leczenia oraz walki ze stygmatyzacją osób żyjących z HIV.

Co to jest HIV?

HIV to skrót od angielskiej nazwy wirusa nabytego niedoboru (upośledzenia) odporności (z ang. Human lmmunodeficiency Virus). HIV namnaża się i niszczy układ odpornościowy zakażonej osoby, który po pewnym czasie przestaje chronić organizm przed chorobami. Zakażenie HIV nie daje charakterystycznych objawów. Jeśli nie wykona się testu diagnostycznego, można nawet przez 10-12 lat nie wiedzieć o tym, że uległo się zakażeniu. Osoba, która nie wie, że żyje z HIV, może zachorować na AIDS. Może też zakażać innych. Warto się testować!

Co to jest AIDS?

AIDS to skrót od angielskiej nazwy zespołu nabytego niedoboru (upośledzenia) odporności (ang. Acquired Immunodeficiency Syndrome). AIDS to końcowy etap NIELECZONEGO zakażenia HIV. To zespół chorób atakujących osoby zakażone HIV. Zaliczamy do niego różne stany chorobowe i typy nowotworów. AIDS występuje po wielu latach trwania infekcji HIV. Osoby, które wiedzą o swoim zakażeniu, objęte są terapią antyretrowirusową, która zapobiega wystąpieniu AIDS.

Zrób test na HIV

Wykonanie testu jest jedyną metodą rozpoznania zakażenia HIV. Sam test (tzw. test przesiewowy) polega na pobraniu niewielkiej ilości krwi, w której poszukuje się antygenu wirusa lub przeciwciał  skierowanych  przeciw wirusowi. Nie trzeba być na czczo. Wynik jest gotowy do odebrania – w zależności od miejsca wykonania testu -                        nazajutrz lub po kilku dniach. Test – bezpłatnie, bez skierowania i anonimowo, można zrobić w jednym z punktów konsultacyjno-diagnostycznych (PKD). Kliknij poniżej i poznaj adresy i godziny pracy najbliższego punktu. www.aids.gov.pl/pkd

Zgodnie z prawem na wykonanie testu osobie do 16. roku życia zgodę muszą wyrazić rodzice lub opiekunowie prawni. Między 16.a 18. rokiem życia zgodę wyrażają zarówno badana osoba, jak i rodzice lub opiekunowie prawni. W obydwu przypadkach, dorośli powinni zgłosić się do PKD razem z osobą niepełnoletnią. Dopiero po ukończeniu 18. roku życia można wykonać test samodzielnie. Wykluczenie zakażenia może nastąpić dopiero po 12 tygodniach od ryzykownego zachowania.

Więcej informacji na stronie: https://aids.gov.pl/

 • autor informacji: Iwona Szczuka
 • opublikował: Agnieszka Mańkowska
  data publikacji: 2018-05-19 11:53

4 maja dniem wolnym od pracy.

 W związku z ustanowieniem przez Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów dnia 4 maja 2018 roku dniem wolnym od pracy informujemy, że w dniu tym Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Chełmnie będzie nieczynna.

Dniem pracy będzie natomiast 26 maja 2018 r.

 

 

 • opublikował: Agnieszka Mańkowska
  data publikacji: 2018-04-23 10:08

Wirusowe zapalenie wątroby Typu A.

Zarówno wkraju jak i w wojewodztwie kujawsko - pomorskim, oberwuje sie wzrost zachorowań na  WZW typu A - wurusowe zapalenie atroby typu A.  Przyczyną wzrostu liczby zachorowań może być trwające od 2016 roku ognisko WZW A, w którym zachorowania dotyczą głównie mężczyzn mających kontakty seksualne z mężczyznami (MSM). Powodem notowanego obecnie wzrostu liczny zachorowań może być również bardzo niska w poprzednich latach zapadalność na WZW typu skutkująca niską odpornościa populacji.

Skutecznym sposobem zapobiegania zachorowaniom są szczepienia ochronne. W okresie wzrosu zachorowań bardzo wazne jest przestrzeganie podstawowych zasad higieny, mycię rąk po wyjściu z toalety oraz przed przystąpieniem do spożywania posiłków.

http://pwisbydgoszcz.pl/?cid=1534

 • opublikował: Izabela Zielińska
  data publikacji: 2017-11-21 11:11

Informacje dla turystów.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chełmnie, na podstawie doniesienia przesłanego z Krajowego Punktu Centralnego ds. Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych, informuje, że w związku z zachorowaniami na legionelozę wśród turystów z UE, osoby powracający
z miejscowości Palma Nova w Hiszpani w przypadku wystąpienia objawów chorób układu oddechowego (w ciągu 2 tygodniu od powrotu z Palna Nova) powinni niezwłocznie zgłosić się do lekarza.
 

Legioneloza jest chorobą układu oddechowego, wywoływaną przez bakterie Legionella, które mogą przeżyć w wodzie o bardzo różnej temperaturze (od 20-50 stc).

Rezerwuarem bakterii są zbioniki wodne (naturalne i sztuczne), zawierające osad denny lub muł, a także wilgotna ziemia. Bakterie Legionella występują m.in w sieciach kanalizacyjnych, urządzeniach kąpielowych, prysznicach, myjniach, klimatyzatorach. Najczęstszą drogą zakażenia jest wdychanie skażonego areozolu. Do zakażenia może dochodzić również m.in przez zachłyśnięcie się skażoną wodą. Do tej pory nie stwierdzono przenoszenia bakteria Legionella z człowieka na człowieka. Okres inkubacji trwa od 2 do 10 dni. Po tym okresie pojawiają się objawt, tj. bóle mięsni, ból głowy, gorączka i objawy zapalenia płuc (w tym mi.n suchy kaszel, zaburzenia oddychania). Objawom tym mogą towarzyszyć zaburzenia ze strony przewody pokarmowego.

 • opublikował: Izabela Zielińska
  data publikacji: 2017-10-27 09:40

Odwołanie zakazu picia wody z wodociągów Stolno i Robakowo.

Komunikat z dnia 13 października 2017 ws. wody przeznaczonej do spożycia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chełmnie odwołuje zakaz spożywania wody
w Stolnie i Robakowie.

Woda z ww. wodociągów odpowiada wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r. poz. 1989r.) i jest przydatna do spożycia przez ludzi.

 • opublikował: Izabela Zielińska
  data publikacji: 2017-10-13 09:07

Zakaz spożywania wody!!!

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chełmnie, w związku z wydaniem decyzji z dnia 6 października 2017 r. o wyłączeniu z użytkowania urządzenia wodociągowego wodociągu zbiorowego Stolno i Robakowo ze względu na obecność bakterii grupy coli informuje o braku przydatnmości do spożycia wody z ww. wodociągów dla mieszkańców miejscowości Stolno, Grubno, Rybieniec, Zakrzewo oraz Robakowo, Pilewice, Gorzuchowo, Sarnowo, Klęczkowo, Trzebiełuch, Paparzyn, Wabcz Kolonia, Wabcz Łyniec i Obory. Wykorzystywanie wody zanieczyszczonej bakteriamy grupy coli stanowi zagrożenie zdrowia oraz życia osób z niej korzystających.

Woda może być używana tylko do celopw gospodarczych.

 

 • opublikował: Izabela Zielińska
  data publikacji: 2017-10-06 14:59

Odwoładnie zakazu picia wody w Borównie, Bieńkówce, Rożnowie i w Starogrodzie Dolnym.

Komunikat z dnia 4 października 2017 ws. wody przeznaczonej do spozycia.

Państwowy Pawiatowy Inspektor Sanitarny w Chełmnie odwołuje zakaz spożywania wody w Bieńkówce, Borównie, Rożnowie i w Starogrodzie Dolnym (wodociąg Borówno).

Woda z ww. wodociągu odpowiada wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 13 listopda 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989) i jest przydatna do spożycia przez ludzi.

 • opublikował: Izabela Zielińska
  data publikacji: 2017-10-04 13:47

Wykaz miejsc udzielania świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chełmnie informuje, że od 1 października 2017 r. zmianie ulegają miejsca udzielania nocnej i świątecznej pomocy zdrowotnej w województwie kujawsko - pomorski.

http://nfz-bydgoszcz.pl/artykul/54/2196/nocna-i-swiateczna-opieka-zdrowotna-w-kujawsko-pomorskiem-od-1-pazdziernika-2017-r-25-09-2017

 • opublikował: Izabela Zielińska
  data publikacji: 2017-10-02 11:10

Odwołanie zakazu spożywania wody z wodociągu w Unisławiu!

Państwowy Powiatuwy Inspektor Sanitarny w Chełmnie odwołuje zakaż spożywania wody z wodociągu w Unisławiu. Woda z ww. wodociągu odpowiada wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listowapa 2015 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 poz. 1989).

 • opublikował: Izabela Zielińska
  data publikacji: 2017-09-27 10:44
 • zmodyfikował: Agnieszka Mańkowska
  ostatnia modyfikacja: 2017-09-27 10:50

Uwaga!! Woda niezdatna do picia!

 • autor informacji: Małgorzata Pińczewska-Wiktor
  data wytworzenia: 2017-09-14
 • opublikował: Izabela Zielińska
  data publikacji: 2017-09-14 14:49
 • zmodyfikował: Agnieszka Mańkowska
  ostatnia modyfikacja: 2017-09-27 10:54

Światowy Dzień Zdrowia 2017 pod hasłem ,,Depresja - porozmawiajmy o niej”.

 • autor informacji: Iwona Szczuka
  data wytworzenia: 2017-03-27
 • opublikował: Agnieszka Mańkowska
  data publikacji: 2017-03-27 09:40

Europejski Tydzień Szczepień 2017

 • autor informacji: Iwona Szczuka
  data wytworzenia: 2017-04-18
 • opublikował: Agnieszka Mańkowska
  data publikacji: 2017-04-18 12:48

Publikacja "Biało - Czerwona"

 • opublikował: Agnieszka Mańkowska
  data publikacji: 2017-04-28 14:56

Internetowy serwis kąpielowy.

http://sk.gis.gov.pl

 • data wytworzenia: 2017-06-21
 • opublikował: Agnieszka Mańkowska
  data publikacji: 2017-06-21 14:00

Portal Szczepienia.info

http://szczepienia.pzh.gov.pl/

    Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chełmnie informuje, że działa nowa, odświeżona i uktualniona odsłona portalu Szczepienia.info, której misją jest przekazywanie bezstronnych, obiektywnych informacji na temat szczepionek i szczepień. Portal należy do sieci Vaccine Safety Net (VSN) i posiada akredytację Światowej Organizacji Zdrowia jako platforma wiedzy na temat szczepieć dla rodziców i osób zainteresowanych tą tematyką. Informacje na portalu są przygotowywane przez ekspertów NIZP-PZH oraz współpracującyh lekarzy wakcynologów, w oparciu o aktualne fakty naukowe.

 • data wytworzenia: 2017-09-22
 • opublikował: Izabela Zielińska
  data publikacji: 2017-09-22 14:11
 • zmodyfikował: Agnieszka Mańkowska
  ostatnia modyfikacja: 2017-09-27 10:54

Harmonogram testowania nauczycieli 14 lutego 2021 oraz ulotka informacyjna dot. postępowania w przypadku uzyskania pozytywnego testu SARS CoV-2

  • opublikował: Agnieszka Mańkowska
   data publikacji: 2021-02-13 09:23
  • opublikował: Agnieszka Mańkowska
   data publikacji: 2021-01-09 09:36
 • autor informacji: Iwona Szczuka
  data wytworzenia: 2021-01-07
 • opublikował: Agnieszka Mańkowska
  data publikacji: 2021-01-09 09:27
 • zmodyfikował: Agnieszka Mańkowska
  ostatnia modyfikacja: 2021-02-13 09:22

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 21786
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2021-03-08 14:44

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Chełmnie

ul. Łunawska 2A

86-200 Chełmno

NIP: 875-13-91-494

REGON: 871214790
 

Dane kontaktowe

tel. 56 676 17 00

e-mail: sekretariat.psse.chelmno@sanepid.gov.pl

Godziny urzędowania

od poniedziałku do piątku

7.25-15.00

 

         

 

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 575268
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2022-06-13 12:06

Stopka strony